• Hizmetten genel olarak faydalanma Hakkı :Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
 • Bilgilendirme :Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
 • Kuruluşu seçme ve değiştirme :Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
 • Bilgi İsteme:Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 • Mahremiyet :Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
 • Rıza ve İzin :Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 • Reddetme ve durdurma :Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
 • Güvenlik :Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 • Dini vecibelerini yerine getirebilme :Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan
  tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
 • Saygınlık görme :Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü,nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 • Rahatlık :Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş
  bir ortamda sağlık hizmeti almaya, bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
 • Ziyaret : Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
 • Refakatçi Bulundurma : Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 • Müracaat, şikayet ve dava hakkı : Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 • Sürekli hizmet :Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya HAKKI VARDIR.

 • Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
 • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir “Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.”

Sosyal Güvenlik Durumu

 • Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişiselbilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
 • Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

 • Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiğihastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüpgörmediğini, eğer varsa halen kullandığıilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileritam, eksiksiz vermelidir.

Hastane Kurallarına Uyma

 • Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlikkurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
 • Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyonsürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içindeolması beklenir.
 • Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlıktesisinden yararlanıyorsa randevunun tarihve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
 • Hasta; hastane personelinin, diğer hastalarınve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararlarıkarşılamak zorundadır.

Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

 • Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 • Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyumsağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
 • Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
 • Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veyaönerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur

 

Hastanemizde her gün ziyaret vardır.
Ziyaretçi Saatleri 12:00 – 13:00

Hasta ziyaretinde amaç nedir?
» Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi)
» Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek
» Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak

 

Hastanın sağlığı ile ilgili kime veya kimlere bilgi verilir?
» Hasta erişkin ve şuuru açık ise kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir
» Hastanın şuuru kapalı ise birinci derece yakınına bilgi verilir
» Hasta çocuk ise ebeveynine bilgi verilir.
» Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

 

Hangi hastalar ziyaret edilmemelidir ?
» Yoğun bakımda yatan hastalar
» Yanık ünitesinde yatan hastalar
» Bulaşıcı hastalığı olan hastalar
» Bağışıklık sistemi bozuk hastalar
(kanser tedavisi alan, organ nakli yapılmış, steroid tedavisi alan hastalar)
» Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar
(Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)

 

Kimler hasta ziyaretine gitmemelidir ?
» 10 yaş altı çocuklar,
» Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir infeksiyon hastalığı olan hastalar
» Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar
» İnfeksiyon almaya yatkın olan kişiler
Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?
» Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır
» Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen 5-7 dakika)
» Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır
» Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
» Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
» Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır
» Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler, hemen ellerini sabunlu su ile yıkamalıdır.
» Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır
» Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir
» Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir
» Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir
» Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, kolonya olabilir
» Kemik iliği nakli ve organ nakli, kanser tedavisi alan hastalara çiçek getirilmez (çiçekler ile hastalara öldürücü mantar hastalığı bulaşır)
» Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır
» Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir
» Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır
» Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır
» Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir

 

Gece neden hasta ziyareti yapılmamalıdır?
» Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır.
» Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler
» Hastane güvenliğini bozar
» Uyuyan hastalar rahatsız olur
» Hasta hakları ihlal edilir

1- Refakatçi gereksiniminize doktorunuz karar verecektir Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik
kartlarını sürekli takılı tutacaklardır.
2- Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
3- Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.
4- Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren
refakatçi, zararı karşılayacaktır.
5- Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek
sesle konuşmaması, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemesi beklenir. Ayrıca odalarınızda bulunan
televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması
gerekir.
6- Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını
değiştirmeyecektir.
7- Refakatçiler hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır.
8- Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir
yiyecek, içecek vermeyecektir.
9- Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, Süresi biten refakatçi kimlik kartları
yenilenecektir.
10- Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret
ödemeksizin yararlanacaklardır.
11- Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.
12- Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verecektir.
13- Kadın servislerinde erkek refakatçi kalması hasta mahremiyeti açısından yasaktır.